Informasjon

Status «Ny Mjøsaksjon»

0
Mjøsa i all sin prakt

Aksjonen (mot miljøgiftene i Mjøsa) har sin bakgrunn i et initiativ fra Gjøvik kommune. Konkrete tiltaksforslag er presentert i Eirik Fjeld sin rapport. Vassdragsforbundet koordinerer arbeidet for å redusere tilførslene av uønskede stoffer lokalt. Vi viser til tidligere saker på hjemmesida vår.

Så langt har Norsk Vann gitt oss verdifulle innspill til hva som er mulig i avløpsrenseanleggene. Nå er vi i dialog med Miljømerking Norge (Svanemerket) om punktene «Forbrukeraksjon» og «Offentlige anskaffelser».

Årets første prøvetakingstokt på Mjøsa

0
Utsikt mot hovedstasjon Skreia – foto NIVA

Vassdragsforbundet har gitt NIVA i oppdrag å overvåke vannkvaliteten i Mjøsa og de største tilløpselvene. I begynnelsen av mai startet overvåkingen på fire faste prøvestasjoner i innsjøen. Vannet er nå på sitt klareste – lite flompreget, kaldt og med lite alger. Se feltrapport.

Denne uka tas de første vannprøvene i Brumunda og Mesna som skal analyseres for bl.a. metaller som kadmium og bly. Senere i år skal NIVA analysere miljøgifter i fisk (ørret) fra de samme elvene.

Protokoll fra årsmøtet 2020

0

På grunn av koronasituasjonen bestemte Vassdragsforbundets styre å gjennomføre årsmøtet ved avstemning pr epost. Det nye styret og andre vedtak kan du se i protokollen. Vedtektene for Vassdragsforbundet og vannområde Mjøsa er også revidert – se her

Overvåkingsrapport for 2019

0
Algeoppblomstring i fjor – foto Bjørnar Fjeldberg

Økologisk tilstand i Mjøsa i 2019 med hensyn til effekter av næringssalter var god, unntatt i Furnesfjorden. NIVA vurderer likevel at tilstanden har blitt noe dårligere de siste årene. Dette kan skyldes en kombinasjon av fosfortilførsler med elvene ved kraftig sommernedbør og stadig varmere vann. NIVA antyder behov for ytterligere tiltak for å bremse disse elvetilførslene. Les mer om Mjøsa og elvene i hovedrapport 2019.

Vårprøvetaking av bunndyr og begroing

0
Fra prøvetakingen i Moelva (foto NIVA)

Helt i starten av april gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde i elvene Mesna, Brumunda, Gausa og Moelva, på oppdrag fra Vassdragsforbundet. Elvene ble prøvetatt for bunndyr og heterotrof begroing, og de fleste lokalitetene ga inntrykk av god vannkvalitet. Se feltrapport

Utsettelse av høringsfrist

0
Behov for biotoptiltak?

Miljødirektoratet har laget en «foreløpig justert rammeplan» for det videre arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene. Årsaken er at koronakrisen og tiltakene for å begrense smitte har gjort det vanskelig å gjennomføre en god planprosess.

Innlandet og Viken vannregion oppdaterte før påske sin framdriftsplan.

Rapport for Mjøsa 2019 klar

0
Furnesfjorden

Da er resultatene fra vår overvåking i Mjøsa og elvene i 2019 klare. Mjøsas hovedvannmasser var samlet sett i god økologisk tilstand, mens greina Furnesfjorden var i moderat tilstand. Flere av elvene hadde høye konsentrasjoner av nitrogen og tarmbakterier. Fosfornivået viste derimot god eller svært god tilstand i seks av de største tilløpselvene og i utløpselva Vorma. Se mer i NIVAs kortrapport. 

Arrangementer utsettes inntil videre

0

På grunn av korona-situasjonen utsetter vi Mjøsa-seminaret (18. mars) og Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag (30. mars) på ubestemt tid.

UTSATT!! Hva skjer i Norges største innsjø?

0
Mjøsa – størst i Norge

Vassdragsforbundet inviterer sammen med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Innlandet til seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) onsdag 18. mars 2020. 

Se programmet her.

Meld deg på innen 10. mars 2020 til fmopohs@fylkesmannen.no

Overvåking i store sjøer

0
Skyer over Mjøsa – foto Odd Henning Stuen

Siden 2015 har man i programmet Økostor undersøkt forholdene i Norges 25 største innsjøer. Mjøsa når miljømålet om god økologisk tilstand, men i de siste årene har innsjøen vist tegn til å være negativt påvirket av klimaendringer. Vassdragsforbundet følger gjennom sin overvåking med på utviklingen framover. Se nyhetssak og rapporter hos Miljødirektoratet.