Overvåkingen av Mjøsa i full gang

Første prøverunde i årets overvåking av Mjøsa er gjennomført. Opplegget er noe endret i 2017. 

De tre sørligste stasjonene (Furnesfjorden, Kise og Skreia) ble prøvetatt den 10. mai, mens prøvestasjon Brøttum ble tatt den 15. mai. Det var da ca. 4 °C i vannet og sirkulerende vannmasser. Siktedypet var høyt, nærmere bestemt 9,9 m ved Brøttum, 10,3 m i Furnesfjorden, 14,1 m ved Kise og 14,5 m ved Skreia. Dette viser at det bl.a. var lite alger i vannet.

Flommen i flere av tilløpselvene omkring 18. mai har tilført Mjøsa betydelige mengder jordpartikler, og dette kan forventes å bidra til noe redusert siktedyp i siste del av mai.

Opplegget for overvåkingen er noe endret i 2017 sammenlignet med tidligere år; hovedstasjonen Skreia inngår nå som en del av Miljødirektoratets prosjekt Økosystemovervåking av store innsjøer (Økostor) der bl.a. innsjøer som Gjende og Hornindalsvatnet blir undersøkt i 2017. Det nye opplegget innebærer en del mer avansert prøve- og måleutstyr, og dette krever en større båt, som leies inn fra firmaet TrollingAdventure. Ved hjelp av den nye instrumenteringen vil en direkte under feltarbeidet få informasjon bl.a. om algemengden og oksygenkonsentrasjonen på ulike dyp gjennom hele vannmassen. For øvrig følger årets overvåkingsprogram i stor grad tidligere års overvåkingsprogram.

   

2005 © mikweb design