Tjenester

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver har oppgaver knyttet til følgende områder:

  • Finansiere, gjennomføre og rapportere en årlig tilstandsovervåking.
  • Fastsette miljømål for Mjøsa og tilløpselvene og foreslå tiltak for at disse kan nås.
  • Koordinere og samordne andre pågående undersøkelser i vassdraget.
  • Drive informasjons- og motivasjonsarbeid, samt forestå spesielle undersøkelser etter behov.
  • Være sekretariat for Vannområde Hunnselva.
  • Være vannområdeutvalg for Vannområde Mjøsa.