Nyhetsarkiv

Utvalgte saker fra arkivet:

2017

Mjøsovervåkingen 2017

2016

Tiltak for godt vannmiljø

Overvåking i deler av vannområde Mjøsa i 2015

Overvåking av Sillongen og andre innsjøer i Vestre Toten

Oppstart av Mjøsovervåkingen 2016

Ny veileder i arealforvaltning

Ny rapport om miljøgifter i store norske innsjøer

Besøk fra Sveriges største innsjøer

2015

Ørretens leveområder i Lenaelva er kartlagt

Vannvegetasjonen i Mjøsa i 2014

Redusert sikt i Mjøsa etter regnværet

Overvåking av vassdrag i vannområde Mjøsa

Miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland

Fjorårets undersøkelser i Sjoa og Vinstra

Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep

Begroingsundersøkelser i Vannområde Mjøsa i 2014

2014

Åkersvika svært viktig for artsmangfoldet i Mjøsa

Vassdragsforbundet med i større FoUprosjekt

Statsråden besøkte Vannområde Mjøsa

Rekordvarm Mjøsa i 2014

Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa 2013

Overvåking i Sjoa og Vinstra 2013

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Omfattende undersøkelser i Vannområde Mjøsa

Nye miljøgifter hoper seg opp i mjøsfisk

Grumsete vann i Mjøsa

2013

Vassdragsforbundet har blitt 10 år

Revisjoner av gamle kraftkonsesjoner

Omfattende undersøkelser i Vannområde Mjøsa

Nytt vassdragsatlas på nett

Mjøsfisk og miljøgifter

Mjøsa sterkt flompåvirket

Fiskeundersøkelser i Ringsaker 2012

Begroingsundersøkelser i sideelver til Lågen

Artikkel om Mjøsa i Freshwater Biology

2012

Mjøsa blir sakte, men sikkert renere

Første innskudd i Miljøprøvebanken

Bunndyrundersøkelser i Sjoa og Vinstra 2012

Biologiske undersøkelser i Gudbrandsdalen

Begroingsundersøkelser i Sjoa og Vinstra 2012

2011

Ø. Toten Kommunedelplan vassdragsforvaltning revideres

Vurdering av økologisk tilstand i Lågen og Gausa

Vassdragsforbundets styre på studietur til Sverige

Undersøkelser i Sjodalen i 2010

Tilstanden i Mjøsa etter flommene i 2011

Redusert sikt i Mjøsa i etterkant av flommen

Overvåking av plantevernmidler på Østre Toten

Mjøsa preget av de store tilførslene fra nedbørfeltet

Mindre miljøgifter i Mjøsa

Miljøgifter i fisk fra Mjøsa

Genetikk hos mjøsørret

Bunndyrundersøkelsene i Gudbrandsdalen

2010

Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag

Karakterisering av vannforekomster i Vannområde Mjøsa

Bunndyrundersøkelser i Lågen og Gausa

2009

Skogsdrift gir mer kvikksølv i vassdragene

SFT besørget fjerning av DDT

Oppstartsmøter Vannområde Mjøsa

Oppgradert tiltaksveileder for landbruket

Oppblomstring av ikke-giftige blågrønnalger i Mjøsa

Omfattende undersøkelse av Mjøsa

Nitrogen – for mye av det gode

Mindre miljøgifter i Mjøsa

Mindre bromerte flammehemmere i kanalen

Mer kvikksølv i ferskvannsfisk – Mattilsynet opprettholder kostholdsråd

Lokale utslipp til Mjøsa er redusert

Høring av endring i Vannforskriften

Fosforkonsentrasjonen tilbake til det normale

Dårligere vannkvalitet enn ønskelig i Mjøsa

2008

Rask oppvarming og noe dårlig sikt i deler av Mjøsa

Oppdatert handlingsplan for Mjøsa

NVE prioriterer storauren i Lenaelva

Mindre miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg

Mindre bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa

Hva forteller sedimentene om Mjøsas utvikling

Flom gir store variasjoner i sikten

2008 nest varmeste år i Mjøsa

2007

‘Nye’ organiske miljøgifter kartlagt

Miljøgifter i mjøsfisken