Informasjon

Nytt gjødselregelverk – skjerper spredekravene

0

Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO

Regjeringen sendte i går forslag til nytt gjødselregelverk ut på høring. Forslaget innebærer en innstramming av spredekravene, der endringene blir innført over åtte år. Det nye regelverket vil kunne bidra til at vi når vannmiljømålene på sikt. https://www.vannportalen.no/aktuelt/2024/nytt-gjodselregelverk

Årsmøte og Fagdag 2024

0
Årsmøte på kjente trakter

Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag arrangeres torsdag 11. april 2024 på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri). Her er programmet. Vi håper selvsagt at flest mulig tar turen til Honne, men også i år blir det mulig å følge arrangementet digitalt. 

Ny rapport – Mjøsa etter «Hans»

0
Illustrasjonsbilde

Ekstremværet «Hans» førte til storflom i Gudbrandsdalslågen og rekordhøy vannstand i Mjøsa. Vassdragsforbundet og Miljødirektoratet hyret NIVA for å undersøke hvordan ekstremværet påvirket vannkvaliteten de etterfølgende månedene. Den ferske rapporten kan du lese her.  

Podkast om Mjøsaksjonene

0
Informasjon fra tidligere tider

I dag har Hamar Arbeiderblad lansert en podkast de kaller «Mjøsaksjonen». De tre episodene er en god historietime og ligger ute på bl.a. Spotify – Historier – 100 år med HA | Podcast on Spotify

Skogsdrift kan påvirke vannmiljøet

0
Kjøring påvirker vannmiljøet

Vannregionmyndigheten og vannområder i Innlandet og Viken vannregion ønsker mer kunnskap om hvordan skogbruk påvirker vannforekomster under og etter hogst, og hvilke miljøtiltak som kan hjelpe. NIBIO er nå aktuell med en rapport og nye nettsider om temaet, se her.

Tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann

0
Behov for biotoptiltak?

Miljødirektoratet utlyser tilskudd for å bedre miljøtilstanden i elver og innsjøer, med søknadsfrist allerede 15. november 2023. Se her! Direktoratet kommenterer at fristen har blitt framskyndet for å raskere kunne behandle søknadene slik at søkerne får en tidligst mulig avgjørelse/utbetaling. Dermed rekker flere å gjennomføre prosjektene i løpet av utbetalingsåret. 

Mjøsa etter ekstremværet «Hans»

0
Illustrasjonsbilde fra tidligere flom i Losna – foto Hold Innlandet Rent

NIVA har laget et notat for Vassdragsforbundet om forholdene etter «Hans». Store mengder partikler, organisk materiale, næringssalter og urenset kloakk ble tilført tilløpselvene og Mjøsa. En spesiell observasjon er at flomvann fra Lågen ser ut til å ha lagt seg inn som en «tunge» på rundt 20 m dyp. Hvordan og i hvilken grad vil alt dette påvirke miljøtilstanden? Se notatet

Tømming av båtkloakk ved Mjøsa

0
Ikke tøm dritten din i Mjøsa

I følge Vassdragsforbundets kartlegging er det etablert seks tømmestasjoner for båtseptik i Mjøsa av kommuner og båtforeninger. Nabovannområdet i sør har gjort tilsvarende for Vorma og Hurdalsvassdraget. Her er oversikt over alle mottaksanleggene 

«Blågrønnalger» i Mjøsa i år?

0
Algeoppblomstringen i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Også for sommeren 2023 anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet kommunene rundt Mjøsa å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Se info her.

Overvåkingen på Mjøsa 2023 er i gang

0
En vårdag på Mjøsa

Den 8. mai gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde på Mjøsa. Du kan lese en kortfattet feltrapport her. Vi nevner også at i starten av mai ble det gjort bunndyrundersøkelser på tre stasjoner i hver av elvene Gausa, Mesna, Moelva og Brumunda.