Rapporter

Her finner du referanser til en del aktuelle fagrapporter:

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Datarapport for 2001.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Samlerapport for 2001 og 2002.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2003.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2004.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2005.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2006.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2007.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2008.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2009.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2010.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2011.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2012.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2013.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2014.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2020.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Hovedrapport for 2021.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport fra 2022.
Primærdata fra overvåkingen i 2022.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa – årsrapport for 2023.
 
 
Forslag til overvåkingsplan for vannforekomster i Oppland fylke.
Kartlegging av algevekst i Sjodalsvassdraget, Gjendeelva, Vågå kommune.
Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006.
Biologiske registreringer i evjer langs Vorma og bekker langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange 2009.
Vurdering av vannkvalitet i Hunnselva og Konglestadelva, Gjøvik kommune, Oppland.
Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen, Vannområde Mjøsa.
Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Rapport nr. 7, 12 s.
Begroingsundersøkelser på 11 lokaliteter i Vannområdet Mjøsa, 2011.
Økologisk tilstand i Lenavassdraget og Heggshuselva i Østre og Vestre Toten kommuner 2011, basert på bunndyrsamfunn.
Bunndyrundersøkelser i Sjoa og Vinstra høsten 2012. NINA Minirapport 398, 12 s.
Begroingsundersøkelser på 6 lokaliteter i vassdragene Sjoa og Vinstra, 2012. NIVA-Notat nr. N-38/12.
Begroingsundersøkelser på 13 lokaliteter i sideelver til Gudbrandsdalslågen, 2012. NIVA-Notat nr. N-09/13.
Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013.
Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. nr. 2/14, 19 s.
Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2013. NIVA-Notat nr. N-08/14, ny versjon.
Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014.
Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 og 2014.
Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2013 og 2014. NIVA-Notat nr. 0415/15.
Rapport fra overvåking av miljøtilstand i 8 innsjøer i Vestre Toten, 2015. Faun rapport 030-2015. 36 s + vedlegg.
Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2015. NIVA-Notat nr. 0381/16.
Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012-2016. NIVA-rapport 7124-2017 25 s
Bred deltagelse for solide beslutninger – Et tilbakeblikk på medvirkningsprosessen i arbeidet med Vannområde Hunnselva.
Miljøgifter i fisk fra Mjøsa, 1999.
Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995 – 1999.
Oversikt over eiendommer med forurenset grunn. Søk på fylke, kommune og lokalitet.
Overvåking av miljøgifter i Hunnselv-vassdraget i Vestre Toten kommune i 2009.
Ørreten i Hunnselva – Hva har skjedd?
Døgnfluer, steinfluer, vårfluer og øyenstikkere i Mjøsa (oppdragsrapport).
Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa.
Fiskeundersøkelser i 11 tilløpsbekker til Mjøsa i Ringsaker kommune, 2012. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 8 – 2012.
Kartlegging av mulige habitatflaskehalser for ørret i Lenaelva med forslag til tiltak for å bedre fiskeproduksjonen. LFI UniMiljø Bergen, Notat 03/2015.
Vannvegetasjon i Mjøsa 2014. NIVA-rapport 6866-2015, 24 s.
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 7/15, 64 s.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. LFI rapport nr. 296.