Lenker

FAKTASIDER
·  Miljøtilstanden i Mjøsa
·  Mjøsovervåkingen
·  Fiskearter i Mjøsa (poster)
·  Miljøtilstanden i vassdrag i Hedmark
·  EUs vanndirektiv
·  Vannportalen
·  Veiledning på Vannportalen
·  Vann-Nett Statistikk
·  Faktaark vannområder og -forekomster 
·  Vannmiljø
·  seNorge.no
·  Miljøstatus i Norge
OFFENTLIGE MYNDIGHETER
·  Info fra regjering og departementer
·  Miljødirektoratet
·  Norges vassdrags- og energidirektorat
·  Karttjenester NVE
·  Mattilsynet
·  Nasjonalt folkehelseinstitutt
·  Fylkesmennene i Norge
·  Naturforvaltning i kommunene
·  Miljøkommune.no
·  Veiviser i det offentlige
·  Veiviser i miljølovverket
·  Oppland fylkeskommune
·  Hedmark fylkeskommune
·  Akershus fylkeskommune
SENTRALE INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER
·  Norsk institutt for vannforskning
·  NIVA Region Innlandet
·  Matportalen
·  Vitenskapskomiteen for mattrygghet
·  Miljøalliansen
·  Bioforsk Jord, Vann og Miljø
·  Norsk Vann
·  Norsk hydrologiråd
·  Norsk Vannforening
·  Norsk institutt for naturforskning
·  Glommens og Laagens Brukseierforening
·  Norges Naturvernforbund
·  Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
·  Naturkompetanse AS
·  Miljøringen
ANDRE «PROSJEKTER»
·  Morsa – Vansjø og Hobølvassdraget
·  Aksjon Jærvassdraget
·  Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag
·  Strandsone Mjøsa
·  Vätternvårdsförbundet
·  Vänerns vattenvårdsförbund
MEDIA
·  Gudbrandsdølen Dagningen
·  Lokalavisa Dølen
·  Oppland Arbeiderblad
·  Hamar Arbeiderblad
·  Hamar Dagblad
·  Ringsaker Blad
·  NRK Hedmark og Oppland
RAPPORTER M.M.
·  Miljøvernavdelingen – rapporter, Oppland
SKOLE & BARN
·  Nettverk for miljølære
·  Miljøjournalistene
·  Vannkunnskap.no
·  Miljøagentene
·  Mange bekker små
·  Blant fiskene i Mjøsa
·  Bekkis
·  Bruk av vann på Østre Toten
·  Hamar naturskole
·  Vannsekken for skolene