Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016

2497
0

Vassdragsforbundet sammen med fylkesmennene ga NIVA oppdraget med å undersøke miljøgifter i fisk og musling på utvalgte stasjoner i Mjøsa. Bakgrunnen for undersøkelsen var pålegg fra Miljødirektoratet til to virksomheter om relevant overvåking av deres utslipp.

Metaller, PAH og omdanningsprodukter av PAH ble undersøkt i lake, hork og andemusling fanget ved Helgøya og utenfor renseanlegg ved Mjøsa. Det var kvikksølvkonsentrasjonene som var høyest, i lakemuskel på nivå med fiskespisende mjøsørret og i horkemuskel omtrent som i planktonspisende krøkle. Konsentrasjonene av de andre stoffene var lave.