Vannområde Mjøsa – Gjennomføring av tiltak i kommunene

2471
0

Vi er inne i en periode der tiltak for å nå vannmiljømålene skal besluttes og gjennomføres. Det er den enkelte sektormyndighet, herunder kommunene, som er ansvarlig for å vurdere, prioritere og beslutte gjennomføring av tiltak innenfor sine ansvarsområder.

Sammen med fylkeskommune og fylkesmann koordinerer Vassdragsforbundet arbeidet i vannområde Mjøsa. Målet er å oppnå eller eventuelt opprettholde minst god miljøtilstand i bekker, elver og vann. Som grunnlag for å nå dette målet, ble det tidligere utarbeidet en lokal tiltaksanalyse som var vannområdets bidrag til den regionale planen for vannforvaltning (endelig godkjent 2016).

For å få en god start gjennomfører vi nå en runde med møter i hver enkelt kommune. Der ønsker vi å treffe ordfører, rådmann og sentrale personer på relevante fagområder (teknisk, landbruk, plan, miljø). Målet er å etablere kontakt og dialog, gi informasjon, gå gjennom tiltaksoversikten, identifisere kommunens hovedutfordringer og diskutere gjennomføring, slik at man i budsjettprosessen har grunnlag for å vektlegge de tiltak som gir best effekt. Vi blir ferdige i Nord-Gudbrandsdalen før ferien, resten av kommunene tas til høsten.

Totalt sett er det omfattende tiltak som skal gjennomføres, og kommunen har en viktig rolle i gjennomføringen. Det forventes ikke at alle tiltak gjennomføres umiddelbart, men det forventes fra overordnet hold at kommunene gjør en prioritering og legger en plan for hvordan man skal bidra til å nå det ønskede miljømålet.