Overvåkingsrapport for 2022 er klar

863
0
Mjøsas hvite svane

I 2022 var det samlet sett god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering i Mjøsa. Konsentrasjonen av total-fosfor (Tot-P) var blant det laveste som er målt gjennom tidsserien fra 1970, og indikerte svært god eller god tilstand ved alle stasjoner. For nitrogen (Tot-N) varierte det fra god til moderat tilstand.

Lenaelva og Hunnselva hadde moderat tilstand når det gjelder fosfor, mens nitrogen i disse elvene og i Svartelva og Flagstadelva viste dårlig eller svært dårlig tilstand. 

NIVA gjennomfører overvåkingen på oppdrag for Vassdragsforbundet – se rapport.

Er du interessert, presenteres primærdata i eget vedlegg.