Informasjon

Av hensyn til storauren vil NVE vurdere vilkårene for kraftverk i Gausa

0
Gausa nedstrøms Follebu kraftverk

Ulike sektorer har for tiden fokus på tiltaksgjennomføring i blant annet elvene. Målet er å bedre tilstanden der ulik aktivitet har påvirket miljøet negativt.

NVE har nå vedtatt at Follebu kraftverk i Gausa må søke om konsesjon. Samtidig har de vedtatt at vilkårene for regulering og kraftverk i sideelva Raua skal revideres. Bakgrunnen er hensynet til storaurestammen som gyter i Gausavassdraget. Les mer her.

Høringsmøter og webinarer

0
Jordbruksarealer ved Mjøsa

Innlandet og Viken vannregion har fastsatt dato og tema for høringsmøter og webinarer i forbindelse med høring av forslag til oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner: Invitasjon til høringsmøter og webinarer (vannportalen.no).

Hold av dato for temaer som er interessante for deg. Program kommer fortløpende. Spre gjerne informasjonen til andre du vet er interessert.

Regional vannforvaltningsplan er på høring 1.2. – 31.5.2021

0
Biotoptiltak i elv

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaks- og handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion er lagt ut på høring. Høringsfristen er 31. mai 2021. Spre gjerne informasjon om høringen til andre interesserte.

Høringsdokumenter og informasjon om høringsinnspill finner du på:

Vannportalen.no: Høring av regionale vannforvaltningsplaner for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av vannregion Västerhavet (vannportalen.no)

Viken.no: Høring: Regionale vannforvaltningsplaner – Viken fylkeskommune

Nytt år med Mjøsa og korona

0
Vassdragsforbundet overvåker miljøtilstanden i Mjøsa og elvene

Vassdragsforbundet fortsetter å ha kontorplass i Enhet vannforvaltning og forurensning hos Statsforvalteren i Innlandet (tidl. Fylkesmannen). Ny samarbeidsavtale gjelder for fem år, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Nå gjelder derimot 100 % hjemmekontor, pga. koronasituasjonen.

Vår epost er foreløpig endret til fmopohs@statsforvalteren.no (gammel fungerer inntil videre). Adresse og annen kontaktinformasjon er uendret.

NIVA fortsetter overvåkingen på Mjøsa og i elvene i 2021.

Årsmøte og fagdag arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) 23. mars 2021. Vær forberedt på at dette kan måtte gjennomføres digitalt.

God jul!

0
Førjulsstemning – et sted i vannområde Mjøsa

Vassdragsforbundet/vannområde Mjøsa ønsker alle medlemmer og andre følgere en riktig god julehøytid!

Fotokonkurranse

0
Søppel i nordenden av Losna

Del dine opplevelser av plastsøppel i naturen og send inn dine beste bilder til fotokonkurransen som arrangeres av Eidsiva Energi AS, Hold Innlandet Rent og TV-aksjonen Innlandet. Les mer

Blågrønnalger i Mjøsa – Beredskap

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakteriene (blågrønnalgene) i Mjøsa i fjor sommer. Nå anbefaler Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer 

Status «Ny Mjøsaksjon»

0
Mjøsa i all sin prakt

Aksjonen (mot miljøgiftene i Mjøsa) har sin bakgrunn i et initiativ fra Gjøvik kommune. Konkrete tiltaksforslag er presentert i Eirik Fjeld sin rapport. Vassdragsforbundet koordinerer arbeidet for å redusere tilførslene av uønskede stoffer lokalt. Vi viser til tidligere saker på hjemmesida vår.

Så langt har Norsk Vann gitt oss verdifulle innspill til hva som er mulig i avløpsrenseanleggene. Nå er vi i dialog med Miljømerking Norge (Svanemerket) om punktene «Forbrukeraksjon» og «Offentlige anskaffelser».

Årets første prøvetakingstokt på Mjøsa

0
Utsikt mot hovedstasjon Skreia – foto NIVA

Vassdragsforbundet har gitt NIVA i oppdrag å overvåke vannkvaliteten i Mjøsa og de største tilløpselvene. I begynnelsen av mai startet overvåkingen på fire faste prøvestasjoner i innsjøen. Vannet er nå på sitt klareste – lite flompreget, kaldt og med lite alger. Se feltrapport.

Denne uka tas de første vannprøvene i Brumunda og Mesna som skal analyseres for bl.a. metaller som kadmium og bly. Senere i år skal NIVA analysere miljøgifter i fisk (ørret) fra de samme elvene.

Protokoll fra årsmøtet 2020

0

På grunn av koronasituasjonen bestemte Vassdragsforbundets styre å gjennomføre årsmøtet ved avstemning pr epost. Det nye styret og andre vedtak kan du se i protokollen. Vedtektene for Vassdragsforbundet og vannområde Mjøsa er også revidert – se her