Informasjon

UTSATT!! Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag

0
HHK på Biri

Årsmøte/fagdag for Vassdragsforbundet og vannområde Mjøsa arrangeres mandag 30. mars 2020, på Honne Hotell og Konferansesenter. Se program

Skogsdrift kan påvirke vannmiljøet

0
Kjøring påvirker vannmiljøet

Vannregionmyndigheten og vannområder i Innlandet og Viken vannregion ønsker mer kunnskap om hvordan skogbruk påvirker vannforekomster under og etter hogst, og hvilke miljøtiltak som kan hjelpe. NIBIO er nå aktuell med en rapport og nye nettsider om temaet, se her.

Vårprøvetaking av bunndyr og begroing

0
Fra prøvetakingen i Moelva (foto NIVA)

Helt i starten av april gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde i elvene Mesna, Brumunda, Gausa og Moelva, på oppdrag fra Vassdragsforbundet. Elvene ble prøvetatt for bunndyr og heterotrof begroing, og de fleste lokalitetene ga inntrykk av god vannkvalitet. Se feltrapport

Presentasjoner Vassdragsforbundets fagdag

0
Mjøsa ved Kise

Det ble også gjennomført en fagdag 23. mars. Her er presentasjonene:

Vannforvaltning – Mari Olsen, Innlandet fylkeskommune

Mjøsovervåkingen 2020 – Jan-Erik Thrane, NIVA

Ny Mjøsaksjon – Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet

Eutrofi Mjøsa – Marianne Bechmann, NIBIO og Jan-Erik Thrane, NIVA

Vann i kommunen – Gaute Thomassen, Vestre Toten kommune

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2021

0

En samlet vurdering av planteplankton, fosforkonsentrasjon og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene i Norges største innsjø var i god økologisk tilstand i 2021. Ved to stasjoner var det likevel noe mer alger enn ønskelig. Les mer 

God jul!

0

Mjøsa etter ekstremværet «Hans»

0
Illustrasjonsbilde fra tidligere flom i Losna – foto Hold Innlandet Rent

NIVA har laget et notat for Vassdragsforbundet om forholdene etter «Hans». Store mengder partikler, organisk materiale, næringssalter og urenset kloakk ble tilført tilløpselvene og Mjøsa. En spesiell observasjon er at flomvann fra Lågen ser ut til å ha lagt seg inn som en «tunge» på rundt 20 m dyp. Hvordan og i hvilken grad vil alt dette påvirke miljøtilstanden? Se notatet

Kreps i Hunnselvvassdraget

0

Kreps – foto Ola Hegge

Sammen med Fylkesmannen i Oppland har Vassdragsforbundet nylig lett etter kreps i Hunnselva fra Raufoss til Gjøvik, i Konglestadelva og i nedre deler av Vesleelva. Bakgrunnen for undersøkelsen var at med en solid krepsebestand sør for Raufoss og en vesentlig forbedret vannkvalitet i elva nedstrøms, kunne man forvente at krepsen hadde spredd seg nedover. For å finne kreps ble det brukt teiner og åtepinner, begge agnet med fisk. 

Kreps i teine – foto Ola Hegge

Kreps på åtepinne – foto Odd Henning Stuen

Vi fant kreps oppstrøms Raufoss, som forventet, men ikke på noen av de andre lokalitetene. Det kan likevel ikke konkluderes med at krepsen ikke finnes der. Derfor tenker vi på oppfølgende undersøkelser allerede i 2019.

 

Overvåking 2021 – Aktivitet på Mjøsa

0
Mjøsa – utsikt fra Stangelandet mot Skreifjella (foto: NIVA)

På oppdrag fra Vassdragsforbundet har NIVA ansvar for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet i vannområde Mjøsa. Dette har foregått siden 1972 og omfatter undersøkelser av vannkvalitet og økologisk tilstand i Mjøsa og de største tilløpselvene, samt i utløpselva Vorma. Les mer