Informasjon

Økonomisk støtte til lokalt vannarbeid

0

Vassdragsforbundet har også for 2018 satt av en del midler til «Tilskudd til lokale arrangementer». Støtte vil kunne gis til opplegg som hører inn under arbeidet med helhetlig vannforvaltning. Lag, foreninger og andre kan søke innen fristen 1. mars 2018. Søknad sendes fmopohs@fylkesmannen.no

Hovedrapport overvåking 2021

0
Helgøya midt imot

Vassdragsforbundet har nok et år administrert og finansiert overvåkingen i vannområde Mjøsa, mens NIVA har gjort jobben på oppdrag for oss. Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i 2021, tidsutviklingen i fysiske, vannkjemiske og biologiske forhold i overvåkingsperioden 1972-2021 og klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand. Det er vel verdt å kikke gjennom hele rapporten, eller det utvidete sammendraget som gir en god beskrivelse av situasjonen – se her. 

UTSATT!! Hva skjer i Norges største innsjø?

0
Mjøsa – størst i Norge

Vassdragsforbundet inviterer sammen med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Innlandet til seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) onsdag 18. mars 2020. 

Se programmet her.

Meld deg på innen 10. mars 2020 til fmopohs@fylkesmannen.no

Tiltak for fisken i Lenaelva

0
Snart klart for løft ved Kloppen

I går ble 58 tonn gytegrus fordelt på 11 punkter i elva mellom Kraby og Lena, med hjelp av helikopter. Det hele ble ledet av folk fra Norconsult, og ute i elva gjorde en ivrig gjeng fra Lenaelvens Fiskerforening en uvurderlig innsats.

Arbeidet med å bedre forholdene for fisk i Lenaelva er omfattende og startet i fjor. Tiltakene antas ferdig neste år. Østre Toten kommune er prosjektansvarlig. Mye er finansiert med statlige kroner, og resultatet er vel verdt å vise fram, både lokalt og nasjonalt. Vassdragsforbundet applauderer!

Til slutt to bilder fra arbeidet – Helikopter og Dugnadsgjeng.

Kreps i Hunnselvvassdraget

0

Kreps – foto Ola Hegge

Sammen med Fylkesmannen i Oppland har Vassdragsforbundet nylig lett etter kreps i Hunnselva fra Raufoss til Gjøvik, i Konglestadelva og i nedre deler av Vesleelva. Bakgrunnen for undersøkelsen var at med en solid krepsebestand sør for Raufoss og en vesentlig forbedret vannkvalitet i elva nedstrøms, kunne man forvente at krepsen hadde spredd seg nedover. For å finne kreps ble det brukt teiner og åtepinner, begge agnet med fisk. 

Kreps i teine – foto Ola Hegge

Kreps på åtepinne – foto Odd Henning Stuen

Vi fant kreps oppstrøms Raufoss, som forventet, men ikke på noen av de andre lokalitetene. Det kan likevel ikke konkluderes med at krepsen ikke finnes der. Derfor tenker vi på oppfølgende undersøkelser allerede i 2019.

 

Mjøsovervåkingen i 2020

0
Foto NIVA

Etter anbudsrunden høsten 2019, har Vassdragsforbundet inngått avtale med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) om overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene i år, med opsjon for 2021. I tillegg til videreføring av det tradisjonelle opplegget, inngår overvåking av utvalgte miljøgifter i Mesnaelva og Brumunda.

Overvåking i Hamar kommune

0

Fem tilløpsbekker til Flagstadelva og Finsalbekken ble undersøkt 2017-2018. I totalvurderingen havnet bekkene, med unntak av Ormseterbekken og muligens Ilseterbekken, i moderat eller dårlig miljøtilstand. Det ble funnet termotolerante koliforme bakterier i alle bekkene, mest i Finsalbekken. Se rapporten her.

SpareBank 1 Østlandet nytt medlem i Vassdragsforbundet

0

 

 

 

SpareBank 1 Østlandet har lange tradisjoner med å ta samfunnsansvar, blant annet gjennom å sponse lag, foreninger og prosjekter. I 2018 har banken satt fokus på plast, som er en stor miljøutfordring både nasjonalt og globalt.

Sparebanken ønsker å støtte opp om arbeidet vi gjør for å sikre god vannkvalitet og et langsiktig økologisk bærekraftig og variert livsmiljø i vassdragene. Banken bidrar med kr 10.000,- i året.

Årsrapport for 2016

0

Da er også hovedrapporten for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar.
Se den her.

Protokoll fra årsmøtet 2021

0
Utsikt over Mjøsa

Vassdragsforbundet arrangerte sitt årsmøte 23. mars. Her kan du lese protokollen