Eutrofiering av Mjøsa – Ny rapport

0
Mørkere skyer over Mjøsa?

Både forskning og miljømyndigheter har de siste årene uttrykt en viss bekymring for næringssaltsituasjonen i Mjøsa. Med midler fra Miljødirektoratet, ga Vassdragsforbundet derfor NIBIO og NIVA i oppdrag å sammenstille data rundt dette og skissere mulige tiltak for å redusere fosforavrenningen. Rapporten med ni faktaark ser du HER.

Høring: Webinar-program

0
Behov for biotopforbedrende tiltak?

Oppdatert vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion er på høring. Påmelding og fullt program for webinarene i april finner du nå på Vannportalen. Påmeldingsfrist er to dager før møtet, og møtelenke sendes til alle deltakerne dagen før møtet. Spre gjerne informasjonen til kolleger og andre interesserte.

Overvåking i Mjøsa 2020

0
Moderat tilstand i Furnesfjorden

På oppdrag for Vassdragsforbundet har NIVA også i fjor overvåket Mjøsa og elvene. Mjøsas hovedvannmasser var i god økologisk tilstand, bortsett fra Furnesfjorden som hadde moderat tilstand. Også ved prøvestasjonene Skreia, Kise og Brøttum var det moderat tilstand for algebiovolum, selv om samlet tilstand var god. Det var lite «blågrønnalger» gjennom hele sesongen. Tilførslene av næringsstoffer bør begrenses og utviklingen følges nøye.

Resultatene presenteres først i denne kortfattede rapporten, Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2020.

Presentasjoner Vassdragsforbundets fagdag

0
Mjøsa ved Kise

Det ble også gjennomført en fagdag 23. mars. Her er presentasjonene:

Vannforvaltning – Mari Olsen, Innlandet fylkeskommune

Mjøsovervåkingen 2020 – Jan-Erik Thrane, NIVA

Ny Mjøsaksjon – Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet

Eutrofi Mjøsa – Marianne Bechmann, NIBIO og Jan-Erik Thrane, NIVA

Vann i kommunen – Gaute Thomassen, Vestre Toten kommune

Protokoll fra årsmøtet 2021

0
Utsikt over Mjøsa

Vassdragsforbundet arrangerte sitt årsmøte 23. mars. Her kan du lese protokollen

Av hensyn til storauren vil NVE vurdere vilkårene for kraftverk i Gausa

0
Gausa nedstrøms Follebu kraftverk

Ulike sektorer har for tiden fokus på tiltaksgjennomføring i blant annet elvene. Målet er å bedre tilstanden der ulik aktivitet har påvirket miljøet negativt.

NVE har nå vedtatt at Follebu kraftverk i Gausa må søke om konsesjon. Samtidig har de vedtatt at vilkårene for regulering og kraftverk i sideelva Raua skal revideres. Bakgrunnen er hensynet til storaurestammen som gyter i Gausavassdraget. Les mer her.

Høringsmøter og webinarer

0
Jordbruksarealer ved Mjøsa

Innlandet og Viken vannregion har fastsatt dato og tema for høringsmøter og webinarer i forbindelse med høring av forslag til oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner: Invitasjon til høringsmøter og webinarer (vannportalen.no).

Hold av dato for temaer som er interessante for deg. Program kommer fortløpende. Spre gjerne informasjonen til andre du vet er interessert.

Regional vannforvaltningsplan er på høring 1.2. – 31.5.2021

0
Biotoptiltak i elv

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaks- og handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion er lagt ut på høring. Høringsfristen er 31. mai 2021. Spre gjerne informasjon om høringen til andre interesserte.

Høringsdokumenter og informasjon om høringsinnspill finner du på:

Vannportalen.no: Høring av regionale vannforvaltningsplaner for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av vannregion Västerhavet (vannportalen.no)

Viken.no: Høring: Regionale vannforvaltningsplaner – Viken fylkeskommune

Nytt år med Mjøsa og korona

0
Vassdragsforbundet overvåker miljøtilstanden i Mjøsa og elvene

Vassdragsforbundet fortsetter å ha kontorplass i Enhet vannforvaltning og forurensning hos Statsforvalteren i Innlandet (tidl. Fylkesmannen). Ny samarbeidsavtale gjelder for fem år, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Nå gjelder derimot 100 % hjemmekontor, pga. koronasituasjonen.

Vår epost er foreløpig endret til fmopohs@statsforvalteren.no (gammel fungerer inntil videre). Adresse og annen kontaktinformasjon er uendret.

NIVA fortsetter overvåkingen på Mjøsa og i elvene i 2021.

Årsmøte og fagdag arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) 23. mars 2021. Vær forberedt på at dette kan måtte gjennomføres digitalt.

God jul!

0
Førjulsstemning – et sted i vannområde Mjøsa

Vassdragsforbundet/vannområde Mjøsa ønsker alle medlemmer og andre følgere en riktig god julehøytid!