Tiltak for fisken i Lenaelva

0
Snart klart for løft ved Kloppen

I går ble 58 tonn gytegrus fordelt på 11 punkter i elva mellom Kraby og Lena, med hjelp av helikopter. Det hele ble ledet av folk fra Norconsult, og ute i elva gjorde en ivrig gjeng fra Lenaelvens Fiskerforening en uvurderlig innsats.

Arbeidet med å bedre forholdene for fisk i Lenaelva er omfattende og startet i fjor. Tiltakene antas ferdig neste år. Østre Toten kommune er prosjektansvarlig. Mye er finansiert med statlige kroner, og resultatet er vel verdt å vise fram, både lokalt og nasjonalt. Vassdragsforbundet applauderer!

Til slutt to bilder fra arbeidet – Helikopter og Dugnadsgjeng.

Algeoppblomstring også i år? Beredskap og ny «alge-app»

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Med erfaring fra oppblomstring av cyanobakterier  (blågrønnalger) i 2019 og 2021, anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet kommunene rundt Mjøsa å planlegge hvordan man håndterer en eventuell ny oppblomstring. Les mer

Det har dessuten kommet en ny app for registrering av cyanobakterie-oppblomstringer. Dette kan gi rask varsling, samt info om hvor i innsjøen det er alger. Den er tilgjengelig for nedlasting på norsk. Se her

Hovedrapport overvåking 2021

0
Helgøya midt imot

Vassdragsforbundet har nok et år administrert og finansiert overvåkingen i vannområde Mjøsa, mens NIVA har gjort jobben på oppdrag for oss. Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i 2021, tidsutviklingen i fysiske, vannkjemiske og biologiske forhold i overvåkingsperioden 1972-2021 og klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand. Det er vel verdt å kikke gjennom hele rapporten, eller det utvidete sammendraget som gir en god beskrivelse av situasjonen – se her. 

Protokoll fra årsmøtet 2022

0
Arbeid med biotoptiltak i Lenaelva 2021

Her er protokollen fra Vassdragsforbundets årsmøte 29. mars 2022.

Innlegg fra fagdagen 29.03.2022

0
Bilde fra Furnesfjorden

Her finner du presentasjonene fra Vassdragsforbundets fagdag på Honne: 

NIVAs overvåkingsprogram for 2022

Vannforvaltningen i 2022 og framover – hva skjer?

«Ny Mjøsaksjon» – forslag til opplegg

Mjøsovervåkingen i 2021 – Resultater og analyser

Restaurering – Biotoptiltak i Lenaelva

Bilder under «Lenaelva» er tatt av Kjetil Rolseth og Norconsult.

Restaurering – Fjerning av gammel dam i Tromsa

Bilder under «Tromsa» er tatt av Kjetil Rolseth, Tore Solbakken, Digitalt arkiv, Gudbrandsdølen Dagningen og Odd Henning Stuen.

Private avløp – en nøkkelfaktor til en renere Mjøsa

Hunnselvas Venner 

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2021

0

En samlet vurdering av planteplankton, fosforkonsentrasjon og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene i Norges største innsjø var i god økologisk tilstand i 2021. Ved to stasjoner var det likevel noe mer alger enn ønskelig. Les mer 

Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag

0
Honne Hotell og Konferansesenter på Biri

Vassdragsforbundet inviterer medlemmer og andre brukerinteresser i vannområde Mjøsa til årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter tirsdag 29. mars 2022. Påmelding senest 21. mars – se program. 

Mjøsovervåkingen

0
Foto: NIVA

Etter høstens anbudsprosess er det klart at Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal overvåke Mjøsa og elvene i 2022 og 2023, med opsjon for ytterligere ett pluss ett år (2024 og 2025).

Beredskap ved ev. algeoppblomstring

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakterier (blågrønnalger) i Mjøsa sommeren 2019. Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA har også i år anbefalt kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer 

Overvåking 2021 – Aktivitet på Mjøsa

0
Mjøsa – utsikt fra Stangelandet mot Skreifjella (foto: NIVA)

På oppdrag fra Vassdragsforbundet har NIVA ansvar for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet i vannområde Mjøsa. Dette har foregått siden 1972 og omfatter undersøkelser av vannkvalitet og økologisk tilstand i Mjøsa og de største tilløpselvene, samt i utløpselva Vorma. Les mer