Innlegg fra fagdagen 29.03.2022

0
Bilde fra Furnesfjorden

Her finner du presentasjonene fra Vassdragsforbundets fagdag på Honne: 

NIVAs overvåkingsprogram for 2022

Vannforvaltningen i 2022 og framover – hva skjer?

«Ny Mjøsaksjon» – forslag til opplegg

Mjøsovervåkingen i 2021 – Resultater og analyser

Restaurering – Biotoptiltak i Lenaelva

Bilder under «Lenaelva» er tatt av Kjetil Rolseth og Norconsult.

Restaurering – Fjerning av gammel dam i Tromsa

Bilder under «Tromsa» er tatt av Kjetil Rolseth, Tore Solbakken, Digitalt arkiv, Gudbrandsdølen Dagningen og Odd Henning Stuen.

Private avløp – en nøkkelfaktor til en renere Mjøsa

Hunnselvas Venner 

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2021

0

En samlet vurdering av planteplankton, fosforkonsentrasjon og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene i Norges største innsjø var i god økologisk tilstand i 2021. Ved to stasjoner var det likevel noe mer alger enn ønskelig. Les mer 

Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag

0
Honne Hotell og Konferansesenter på Biri

Vassdragsforbundet inviterer medlemmer og andre brukerinteresser i vannområde Mjøsa til årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter tirsdag 29. mars 2022. Påmelding senest 21. mars – se program. 

Mjøsovervåkingen

0
Foto: NIVA

Etter høstens anbudsprosess er det klart at Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal overvåke Mjøsa og elvene i 2022 og 2023, med opsjon for ytterligere ett pluss ett år (2024 og 2025).

Beredskap ved ev. algeoppblomstring

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakterier (blågrønnalger) i Mjøsa sommeren 2019. Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA har også i år anbefalt kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer 

Overvåking 2021 – Aktivitet på Mjøsa

0
Mjøsa – utsikt fra Stangelandet mot Skreifjella (foto: NIVA)

På oppdrag fra Vassdragsforbundet har NIVA ansvar for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet i vannområde Mjøsa. Dette har foregått siden 1972 og omfatter undersøkelser av vannkvalitet og økologisk tilstand i Mjøsa og de største tilløpselvene, samt i utløpselva Vorma. Les mer

Årsrapport for 2020

0
Mjøsa – en dag i mai

NIVA har også i fjor gjennomført overvåkingen i vannområde Mjøsa på oppdrag for Vassdragsforbundet. Nå er den detaljerte hovedrapporten klar. 

Eutrofiering av Mjøsa – Ny rapport

0
Mørkere skyer over Mjøsa?

Både forskning og miljømyndigheter har de siste årene uttrykt en viss bekymring for næringssaltsituasjonen i Mjøsa. Med midler fra Miljødirektoratet, ga Vassdragsforbundet derfor NIBIO og NIVA i oppdrag å sammenstille data rundt dette og skissere mulige tiltak for å redusere fosforavrenningen. Rapporten med ni faktaark ser du HER.

Høring: Webinar-program

0
Behov for biotopforbedrende tiltak?

Oppdatert vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion er på høring. Påmelding og fullt program for webinarene i april finner du nå på Vannportalen. Påmeldingsfrist er to dager før møtet, og møtelenke sendes til alle deltakerne dagen før møtet. Spre gjerne informasjonen til kolleger og andre interesserte.

Overvåking i Mjøsa 2020

0
Moderat tilstand i Furnesfjorden

På oppdrag for Vassdragsforbundet har NIVA også i fjor overvåket Mjøsa og elvene. Mjøsas hovedvannmasser var i god økologisk tilstand, bortsett fra Furnesfjorden som hadde moderat tilstand. Også ved prøvestasjonene Skreia, Kise og Brøttum var det moderat tilstand for algebiovolum, selv om samlet tilstand var god. Det var lite «blågrønnalger» gjennom hele sesongen. Tilførslene av næringsstoffer bør begrenses og utviklingen følges nøye.

Resultatene presenteres først i denne kortfattede rapporten, Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2020.