Tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann

0
Behov for biotoptiltak?

Miljødirektoratet utlyser tilskudd for å bedre miljøtilstanden i elver og innsjøer, med søknadsfrist allerede 15. november 2023. Se her! Direktoratet kommenterer at fristen har blitt framskyndet for å raskere kunne behandle søknadene slik at søkerne får en tidligst mulig avgjørelse/utbetaling. Dermed rekker flere å gjennomføre prosjektene i løpet av utbetalingsåret. 

Mjøsa etter ekstremværet «Hans»

0
Illustrasjonsbilde fra tidligere flom i Losna – foto Hold Innlandet Rent

NIVA har laget et notat for Vassdragsforbundet om forholdene etter «Hans». Store mengder partikler, organisk materiale, næringssalter og urenset kloakk ble tilført tilløpselvene og Mjøsa. En spesiell observasjon er at flomvann fra Lågen ser ut til å ha lagt seg inn som en «tunge» på rundt 20 m dyp. Hvordan og i hvilken grad vil alt dette påvirke miljøtilstanden? Se notatet

Tømming av båtkloakk ved Mjøsa

0
Ikke tøm dritten din i Mjøsa

I følge Vassdragsforbundets kartlegging er det etablert seks tømmestasjoner for båtseptik i Mjøsa av kommuner og båtforeninger. Nabovannområdet i sør har gjort tilsvarende for Vorma og Hurdalsvassdraget. Her er oversikt over alle mottaksanleggene 

«Blågrønnalger» i Mjøsa i år?

0
Algeoppblomstringen i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Også for sommeren 2023 anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet kommunene rundt Mjøsa å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Se info her.

Overvåkingen på Mjøsa 2023 er i gang

0
En vårdag på Mjøsa

Den 8. mai gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde på Mjøsa. Du kan lese en kortfattet feltrapport her. Vi nevner også at i starten av mai ble det gjort bunndyrundersøkelser på tre stasjoner i hver av elvene Gausa, Mesna, Moelva og Brumunda. 

Overvåkingsrapport for 2022 er klar

0
Mjøsas hvite svane

I 2022 var det samlet sett god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering i Mjøsa. Konsentrasjonen av total-fosfor (Tot-P) var blant det laveste som er målt gjennom tidsserien fra 1970, og indikerte svært god eller god tilstand ved alle stasjoner. For nitrogen (Tot-N) varierte det fra god til moderat tilstand.

Lenaelva og Hunnselva hadde moderat tilstand når det gjelder fosfor, mens nitrogen i disse elvene og i Svartelva og Flagstadelva viste dårlig eller svært dårlig tilstand. 

NIVA gjennomfører overvåkingen på oppdrag for Vassdragsforbundet – se rapport.

Er du interessert, presenteres primærdata i eget vedlegg.

Årsmøte og fagdag 2023

0
Mjøsa ved Kise

Vassdragsforbundet arrangerte årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter torsdag 30. mars 2023. Her finner du protokollen og presentasjonene fra fagdagen:

Årsmøte-protokoll 2023 

Oslofjordplanen v/Pålsrud

Miljøkrav i jordbruket v/Smeby

Vann og avløp i Vestre Toten v/Evenstad og Thomassen

Mjøsovervåking 2022 v/Thrane

Miljøgiftovervåking v/Farmen

Kantsoner v/Eriksen

 

Seminar om Mjøsa – status og historikk

0
Fra Honne har du fin Mjøsutsikt

Hva skjer i Norges største innsjø? Vassdragsforbundet inviterer sammen med Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet til seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa, på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) torsdag 17. november 2022. 

Temaer er vannmiljøet i Mjøsa, fiskesamfunnet i innsjøen, storauren i Lågen og Mjøsa, lokalt arbeid med fisk og biotoptiltak og NTNU i Mjøsa. 

Her ser du programmet. Påmelding innen 10. november til fmopohs@statsforvalteren.no

Du deltar gratis på seminaret, men ønskes overnatting, må du gjøre avtale med Honne og betale det selv.

Utbytterik studietur til vannområde Morsa

0
Fangdam i kornåker og Kantskog mot vassdrag – foto Astrid Simengård

Styret i Vassdragsforbundet besøkte tirsdag og onsdag vannområde Morsa, se program. Formålet med studieturen var å høre om det gode vannforvaltningsarbeidet de har drevet med siden 1999 (organisering, temagrupper, medvirkning, forskning, overvåking, tiltaksgjennomføring) og ikke minst se på virkningsfulle tiltak for å redusere avrenning fra jordbruk og spredt bosetting. Morsas solide erfaringer kan vi og andre vannområder lære mye av – deres hjemmeside.