Høyere konsentrasjoner av fosfor i Mjøsa året etter «Hans»

0

Alger i Mjøsa – Illustrasjonsfoto (Vassdragsforbundet)

I starten av mai 2024 tok NIVA vannprøver fra ulike dyp ved de fire overvåkings- stasjonene i Mjøsa. Målingene viser at konsentrasjonene av fosfor da var høyere enn normalt, antakelig som følge av tilførsler under uværet «Hans». De overskred imidlertid ikke det lokale miljømålet for fosfor. Les mer her

Tømming av båtkloakk ved Mjøsa

0

Ikke tøm dritten din i Mjøsa…

I følge Vassdragsforbundets kartlegging er det etablert seks tømmestasjoner for båtseptik ved Mjøsa av kommuner og båtforeninger. Nabovannområdet i sør har gjort tilsvarende for Vorma og Hurdalsvassdraget. Her er oversikt over mottaksanleggene.

Forbrukeraksjon mot miljøgifter

0

I dag og i morgen drar Vassdragsforbundet og Oppland Bygdekvinnelag, med Svanemerket på laget, i gang en informasjonskampanje for valg av miljøvennlige produkter i husholdningene. Bygdekvinnene vil stå ved lokale butikker ulike steder i «gamle Oppland», også i tiden framover.

Slik håper vi å kunne bidra til redusert tilførsel av miljøgifter til Mjøsa og elvene. Hovedbudskapet er å velge miljøsmart og da gjerne Svanemerkede produkter: Svanemerket – Vanskelig å få. Enkelt å velge. Hvis vi forbrukere gjør vårt og myndigheter, bedrifter og andre gjør sitt, kan vi sammen begrense miljøgiftbelastningen i vannet vårt.

Blir det algeoppblomstring i sommer?

0

Algeoppblomstringen i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Som de senere åra, anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA i samråd med Statsforvalteren i Innlandet også nå kommunene rundt Mjøsa å lage en plan for hvordan de skal håndtere eventuell ny oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Du kan lese skrivet her.

Elveovervåking 2024

0

Joanna fra NIVA sjekker Lågen ved Tretten

Årets overvåking i vannområde Mjøsa er godt i gang. Tirsdag og onsdag denne uka har vi vært med NIVA i elvene Hunnselva, Lågen, Svartelva og Vikselva for å undersøke bunndyr og heterotrof begroing (inkluderer sopp og bakterier som bruker lett nedbrytbart organisk materiale som mat). De samme elvene blir i sensommer og høst undersøkt for påvekstalger og bunndyr.

Ny rapport om mjøsovervåkingen i 2023

0

Utsikt over Furnesfjorden

Samlet tilstand med hensyn til eutrofiering beregnes basert på planteplankton, Tot-P (total-fosfor) og siktedyp etter «det verste styrer-prinsippet». I 2023 var det god økologisk tilstand ved Skreia, Furnesfjorden og Brøttum, mens tilstanden ved Kise var moderat pga. lavt siktedyp (effekt av flom og stor stofftransport). Det har vært god tilstand ved alle Mjøsa-stasjoner om vi ser på snitt av siste treårsperiode. NIVA overvåker Mjøsa og elvene for Vassdragsforbundet. Her kan du se den ferske overvåkingsrapporten.

Nytt gjødselregelverk – skjerper spredekravene

0

Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO

Regjeringen sendte i går forslag til nytt gjødselregelverk ut på høring. Forslaget innebærer en innstramming av spredekravene, der endringene blir innført over åtte år. Det nye regelverket vil kunne bidra til at vi når vannmiljømålene på sikt. https://www.vannportalen.no/aktuelt/2024/nytt-gjodselregelverk

Årsmøte og Fagdag 2024

0
Årsmøte på kjente trakter

Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag arrangeres torsdag 11. april 2024 på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri). Her er programmet. Vi håper selvsagt at flest mulig tar turen til Honne, men også i år blir det mulig å følge arrangementet digitalt. 

Ny rapport – Mjøsa etter «Hans»

0
Illustrasjonsbilde

Ekstremværet «Hans» førte til storflom i Gudbrandsdalslågen og rekordhøy vannstand i Mjøsa. Vassdragsforbundet og Miljødirektoratet hyret NIVA for å undersøke hvordan ekstremværet påvirket vannkvaliteten de etterfølgende månedene. Den ferske rapporten kan du lese her.