Rapporter

Her finner du referanser til del aktuelle fangrapporter:

NIVA Årsrapporter fra Mjøsovervåkingen (tiltaksorientert -) finnes løpende f.o.m. 1971.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Datarapport for 2001.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Samlerapport for 2001 og 2002.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2003.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2004.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2005.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2006.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2007.
Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2008.
NIVA-rapport 5974-2010 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2009.
NIVA-rapport 6132-2011 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2010.
NIVA-rapport 6316-2012 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2011.
NIVA-rapport 6519-2013 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2012.
NIVA-rapport 6666-2014 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2013.
NIVA-rapport 6848-2015 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2014.
NIVA-rapport 7028-2016 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015.
NIVA-rapport 7144-2017 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016.
NIVA 1977 Forslag til kommunale tiltak for å begrense forurensningstilførslene til Mjøsa (21 kommuner).
NIBR-rapport 1981:12 Mjøsaksjonen 1977 – 1980.

– – – 

Forprosjekt Vannbruksplan for Hunnselva, 1991.
NIVA-rapport Hunnselva 1961, 1982, 1983 og 1993.
NIVA-rapporter Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Gjøvik kommune, årsrapporter 2000 – 2004.
NIVA-rapport Kvikksølv i Mjøsa`s sedimenter, 1985.
NIVA-rapport 4072-99 Miljøgifter i fisk fra Mjøsa, 1999.
NIVA-rapport 4402-2001 Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995 – 1999.
NIVA-rapport Kartlegging av utvalgte organiske miljøgifter – bromerte flammehemmere m.fl.
SFT-rapport Landsomfattende undersøkelser av tungmetaller i innsjøsedimenter og kvikksølv i fisk.
NIVA-rapport 3466-96 Forslag til overvåkingsplan for vannforekomster i Oppland fylke.
Raufoss Næringspark ANS  Historiske forurensninger. Overvåking av vannkvaliteten i Hunnselva, høsten 2004.
Jordforsk-rapport 98/04  Kartlegging og tiltaksanalyse for forurensing fra spredt avløp og landbruk i Einafjorden og Skjelbreias nedslagsfelt.
NIVA-rapport 4984-2005 Kartlegging av algevekst i Sjodalsvassdraget, Gjendeelva, Vågå kommune.
NIVA-rapport  4669-2003 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2002.
NIVA-rapport  4903-2004 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2003.
NIVA-rapport 5008-2005 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2004.
NIVA  Årbok 2002Årbok 2003Årbok 2004.
NIVA-rapport 5054-2005 Overvåkning av avløpsstrømmer fra Skjelbreia Vannverk og undersøkelse av begroings-organismer og makrobunndyr i Hunnselva ved to lokaliteter nedstrøms utslippet. Årsrapport 2004.
Grunnforurensning Oversikt over eiendommer med forurenset grunn. Søk på fylke, kommune og lokalitet.
Sør-Fron kommune 2005 Vassdragsovervåkning i Sør-Fron kommune 2005.
Sør-Fron kommune 2007 Vassdragsovervåkning i Sør-Fron kommune 2007.
FMOP og Vassdragsforbundet 2007 Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006.
Naturkompetanse AS, 2006 Ørreten i Hunnselva – Hva har skjedd?
Robert Karlson, 2009 Døgnfluer, steinfluer, vårfluer og øyenstikkere i Mjøsa (oppdragsrapport).
BioFokus-rapport 2009-29 Biologiske registreringer i evjer langs Vorma og bekker langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange 2009.
NIVA-rapport 6004-2010 Overvåking av miljøgifter i Hunnselv-vassdraget i Vestre Toten kommune i 2009.
LFI rapportnr. 286-2010 Vurdering av vannkvalitet i Hunnselva og Konglestadelva, Gjøvik kommune, Oppland.
Robert Karlson, 2011 Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen, Vannområde Mjøsa.
Thomas Ramse Andersen, 2011 Bred deltagelse for solide beslutninger – Et tilbakeblikk på medvirkningsprosessen i arbeidet med Vannområde Hunnselva.
HiT skrift nr 2/2011 Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa.
Bremnes, T. og Brittain, J. 2011 Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Rapport nr. 7, 12 s.
NIVA-Notat nr. N-10/12 Begroingsundersøkelser på 11 lokaliteter i Vannområdet Mjøsa, 2011.
Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr. 132 2011 Modellering av næringsstofftilførsler i et vassdragsavsnitt på Hadeland.
Bioforsk Rapport
Vol. 7 Nr. 139 2012
Enkelttiltak mot landbruksforurensing ved noen sårbare kalksjøer på Hadeland
NIVA-rapport 6367-2012 Økologisk tilstand i Lenavassdraget og Heggshuselva i Østre og Vestre Toten kommuner 2011, basert på bunndyrsamfunn.
Terje Bongard, 2012 Bunndyrundersøkelser i Sjoa og Vinstra høsten 2012. NINA Minirapport 398, 12 s.
Maia Røst Kile, 2012 Begroingsundersøkelser på 6 lokaliteter i vassdragene Sjoa og Vinstra, 2012. NIVA-Notat nr. N-38/12.
Arne N. Linløkken, 2012 Fiskeundersøkelser i 11 tilløpsbekker til Mjøsa i Ringsaker kommune, 2012. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 8 – 2012.
Maia Røst Kile, 2013 Begroingsundersøkelser på 13 lokaliteter i sideelver til Gudbrandsdalslågen, 2012. NIVA-Notat nr. N-09/13.
NIVA-rapport 6601-2013 Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013.
Anne Aulie, 2014 Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. nr. 2/14, 19 s.
Maia Røst Kile, 2014 Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2013. NIVA-Notat nr. N-08/14, ny versjon.
NIVA-rapport 6768-2015 Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014.
NIVA-rapport 6802-2015 Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 og 2014.
Maia Røst Kile, 2015 Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2013 og 2014. NIVA-Notat nr. 0415/15.
LFI UniMiljø 2015 Kartlegging av mulige habitatflaskehalser for ørret i Lenaelva med forslag til tiltak for å bedre fiskeproduksjonen. LFI UniMiljø Bergen, Notat 03/2015.
Mjelde, M. og Edvardsen, H. 2015 Vannvegetasjon i Mjøsa 2014. NIVA-rapport 6866-2015, 24 s.
Lie, E. F. 2015 Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 7/15, 64 s.
Stabell, T. 2015 Rapport fra overvåking av miljøtilstand i 8 innsjøer i Vestre Toten, 2015. Faun rapport 030-2015. 36 s + vedlegg.
Maia Røst Kile, 2016 Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2015. NIVA-Notat nr. 0381/16.
Kile, M.R. og Persson, J. 2017 Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 – 2016. NIVA-rapport 7124-2017. 25 s
 • Mjøsovervåking 25 år (1999)
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2016
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2015
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2014
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2013
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2012
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2011
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2010
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2009
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2008
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2007
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2006
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2005
 • Kortversjon Mjøsovervåking 2004