Overvåkingen på Mjøsa 2023 er i gang

0
En vårdag på Mjøsa

Den 8. mai gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde på Mjøsa. Du kan lese en kortfattet feltrapport her. Vi nevner også at i starten av mai ble det gjort bunndyrundersøkelser på tre stasjoner i hver av elvene Gausa, Mesna, Moelva og Brumunda. 

Overvåkingsrapport for 2022 er klar

0
Mjøsas hvite svane

I 2022 var det samlet sett god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering i Mjøsa. Konsentrasjonen av total-fosfor (Tot-P) var blant det laveste som er målt gjennom tidsserien fra 1970, og indikerte svært god eller god tilstand ved alle stasjoner. For nitrogen (Tot-N) varierte det fra god til moderat tilstand.

Lenaelva og Hunnselva hadde moderat tilstand når det gjelder fosfor, mens nitrogen i disse elvene og i Svartelva og Flagstadelva viste dårlig eller svært dårlig tilstand. 

NIVA gjennomfører overvåkingen på oppdrag for Vassdragsforbundet – se rapport.

Er du interessert, presenteres primærdata i eget vedlegg.

Årsmøte og fagdag 2023

0
Mjøsa ved Kise

Vassdragsforbundet arrangerte årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter torsdag 30. mars 2023. Her finner du protokollen og presentasjonene fra fagdagen:

Årsmøte-protokoll 2023 

Oslofjordplanen v/Pålsrud

Miljøkrav i jordbruket v/Smeby

Vann og avløp i Vestre Toten v/Evenstad og Thomassen

Mjøsovervåking 2022 v/Thrane

Miljøgiftovervåking v/Farmen

Kantsoner v/Eriksen

 

Seminar om Mjøsa – status og historikk

0
Fra Honne har du fin Mjøsutsikt

Hva skjer i Norges største innsjø? Vassdragsforbundet inviterer sammen med Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet til seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa, på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) torsdag 17. november 2022. 

Temaer er vannmiljøet i Mjøsa, fiskesamfunnet i innsjøen, storauren i Lågen og Mjøsa, lokalt arbeid med fisk og biotoptiltak og NTNU i Mjøsa. 

Her ser du programmet. Påmelding innen 10. november til fmopohs@statsforvalteren.no

Du deltar gratis på seminaret, men ønskes overnatting, må du gjøre avtale med Honne og betale det selv.

Utbytterik studietur til vannområde Morsa

0
Fangdam i kornåker og Kantskog mot vassdrag – foto Astrid Simengård

Styret i Vassdragsforbundet besøkte tirsdag og onsdag vannområde Morsa, se program. Formålet med studieturen var å høre om det gode vannforvaltningsarbeidet de har drevet med siden 1999 (organisering, temagrupper, medvirkning, forskning, overvåking, tiltaksgjennomføring) og ikke minst se på virkningsfulle tiltak for å redusere avrenning fra jordbruk og spredt bosetting. Morsas solide erfaringer kan vi og andre vannområder lære mye av – deres hjemmeside.

Tiltak for fisken i Lenaelva

0
Snart klart for løft ved Kloppen

I går ble 58 tonn gytegrus fordelt på 11 punkter i elva mellom Kraby og Lena, med hjelp av helikopter. Det hele ble ledet av folk fra Norconsult, og ute i elva gjorde en ivrig gjeng fra Lenaelvens Fiskerforening en uvurderlig innsats.

Arbeidet med å bedre forholdene for fisk i Lenaelva er omfattende og startet i fjor. Tiltakene antas ferdig neste år. Østre Toten kommune er prosjektansvarlig. Mye er finansiert med statlige kroner, og resultatet er vel verdt å vise fram, både lokalt og nasjonalt. Vassdragsforbundet applauderer!

Til slutt to bilder fra arbeidet – Helikopter og Dugnadsgjeng.

Algeoppblomstring også i år? Beredskap og ny «alge-app»

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Med erfaring fra oppblomstring av cyanobakterier  (blågrønnalger) i 2019 og 2021, anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet kommunene rundt Mjøsa å planlegge hvordan man håndterer en eventuell ny oppblomstring. Les mer

Det har dessuten kommet en ny app for registrering av cyanobakterie-oppblomstringer. Dette kan gi rask varsling, samt info om hvor i innsjøen det er alger. Den er tilgjengelig for nedlasting på norsk. Se her

Hovedrapport overvåking 2021

0
Helgøya midt imot

Vassdragsforbundet har nok et år administrert og finansiert overvåkingen i vannområde Mjøsa, mens NIVA har gjort jobben på oppdrag for oss. Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i 2021, tidsutviklingen i fysiske, vannkjemiske og biologiske forhold i overvåkingsperioden 1972-2021 og klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand. Det er vel verdt å kikke gjennom hele rapporten, eller det utvidete sammendraget som gir en god beskrivelse av situasjonen – se her. 

Protokoll fra årsmøtet 2022

0
Arbeid med biotoptiltak i Lenaelva 2021

Her er protokollen fra Vassdragsforbundets årsmøte 29. mars 2022.