Regional vannforvaltningsplan er på høring 1.2. – 31.5.2021

0
Biotoptiltak i elv

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaks- og handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion er lagt ut på høring. Høringsfristen er 31. mai 2021. Spre gjerne informasjon om høringen til andre interesserte.

Høringsdokumenter og informasjon om høringsinnspill finner du på:

Vannportalen.no: Høring av regionale vannforvaltningsplaner for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av vannregion Västerhavet (vannportalen.no)

Viken.no: Høring: Regionale vannforvaltningsplaner – Viken fylkeskommune

Nytt år med Mjøsa og korona

0
Vassdragsforbundet overvåker miljøtilstanden i Mjøsa og elvene

Vassdragsforbundet fortsetter å ha kontorplass i Enhet vannforvaltning og forurensning hos Statsforvalteren i Innlandet (tidl. Fylkesmannen). Ny samarbeidsavtale gjelder for fem år, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Nå gjelder derimot 100 % hjemmekontor, pga. koronasituasjonen.

Vår epost er foreløpig endret til fmopohs@statsforvalteren.no (gammel fungerer inntil videre). Adresse og annen kontaktinformasjon er uendret.

NIVA fortsetter overvåkingen på Mjøsa og i elvene i 2021.

Årsmøte og fagdag arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) 23. mars 2021. Vær forberedt på at dette kan måtte gjennomføres digitalt.

God jul!

0
Førjulsstemning – et sted i vannområde Mjøsa

Vassdragsforbundet/vannområde Mjøsa ønsker alle medlemmer og andre følgere en riktig god julehøytid!

Fotokonkurranse

0
Søppel i nordenden av Losna

Del dine opplevelser av plastsøppel i naturen og send inn dine beste bilder til fotokonkurransen som arrangeres av Eidsiva Energi AS, Hold Innlandet Rent og TV-aksjonen Innlandet. Les mer

Blågrønnalger i Mjøsa – Beredskap

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakteriene (blågrønnalgene) i Mjøsa i fjor sommer. Nå anbefaler Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer 

Status «Ny Mjøsaksjon»

0
Mjøsa i all sin prakt

Aksjonen (mot miljøgiftene i Mjøsa) har sin bakgrunn i et initiativ fra Gjøvik kommune. Konkrete tiltaksforslag er presentert i Eirik Fjeld sin rapport. Vassdragsforbundet koordinerer arbeidet for å redusere tilførslene av uønskede stoffer lokalt. Vi viser til tidligere saker på hjemmesida vår.

Så langt har Norsk Vann gitt oss verdifulle innspill til hva som er mulig i avløpsrenseanleggene. Nå er vi i dialog med Miljømerking Norge (Svanemerket) om punktene «Forbrukeraksjon» og «Offentlige anskaffelser».

Årets første prøvetakingstokt på Mjøsa

0
Utsikt mot hovedstasjon Skreia – foto NIVA

Vassdragsforbundet har gitt NIVA i oppdrag å overvåke vannkvaliteten i Mjøsa og de største tilløpselvene. I begynnelsen av mai startet overvåkingen på fire faste prøvestasjoner i innsjøen. Vannet er nå på sitt klareste – lite flompreget, kaldt og med lite alger. Se feltrapport.

Denne uka tas de første vannprøvene i Brumunda og Mesna som skal analyseres for bl.a. metaller som kadmium og bly. Senere i år skal NIVA analysere miljøgifter i fisk (ørret) fra de samme elvene.

Protokoll fra årsmøtet 2020

0

På grunn av koronasituasjonen bestemte Vassdragsforbundets styre å gjennomføre årsmøtet ved avstemning pr epost. Det nye styret og andre vedtak kan du se i protokollen. Vedtektene for Vassdragsforbundet og vannområde Mjøsa er også revidert – se her

Overvåkingsrapport for 2019

0
Algeoppblomstring i fjor – foto Bjørnar Fjeldberg

Økologisk tilstand i Mjøsa i 2019 med hensyn til effekter av næringssalter var god, unntatt i Furnesfjorden. NIVA vurderer likevel at tilstanden har blitt noe dårligere de siste årene. Dette kan skyldes en kombinasjon av fosfortilførsler med elvene ved kraftig sommernedbør og stadig varmere vann. NIVA antyder behov for ytterligere tiltak for å bremse disse elvetilførslene. Les mer om Mjøsa og elvene i hovedrapport 2019.

Vårprøvetaking av bunndyr og begroing

0
Fra prøvetakingen i Moelva (foto NIVA)

Helt i starten av april gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde i elvene Mesna, Brumunda, Gausa og Moelva, på oppdrag fra Vassdragsforbundet. Elvene ble prøvetatt for bunndyr og heterotrof begroing, og de fleste lokalitetene ga inntrykk av god vannkvalitet. Se feltrapport